Lajit

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on H.O.T. ry ja kotipaikka on Helsinki.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on seksuaalivähemmistöihin kuuluvien urheiluharrastuksen ja -kilpailutoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen, sekä suvaitsevaisuuden edistäminen yhteiskunnassa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoituksia, kilpailuja, juhlia sekä valistus- ja huvitilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3§ JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä yksityiset henkilöt sekä rekisteröidyt yhdistykset ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous.

4§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon valitaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtaja, sekä kahdesta kuuteen (2-6) muuta varsinaista jäsentä ja yhdestä kahteen (1-2) varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee asian mennessä tasan, kuitenkin vaaleissa ratkaisee arpa.

5§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, tai kaksi hallituksen varsinaista jäsentä yhdessä.

6§ TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen varsinaista kokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen varsinaista kokousta.

7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu sähköpostina kullekin jäsenelle ja julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.hot.fi.

8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa tammi-huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9§ VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat;

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 7. esitetään toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
 8. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 10. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ SÄÄNTOJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Sivu päivitetty 29.10.2014 21:22